ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2539
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :