ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2558
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :