ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา 2562