ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.พ. 63 ถึง 08 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
02 ก.พ. 63 ถึง 03 ก.พ. 63 ทดสอบ O-net ม.ต้น