ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เปิดภาคเรียน ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
12 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง นร.ม.๑ และม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
อาคารเอนกประสงค์โรงรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 เข้าค่ายปรับพฤติกรรมนร.ใหม่
เข้าค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป