ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563
19 มี.ค. 64 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด