ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1