ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด