หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓
      แผนวิทย์-คณิต 
      แผนภาษา-ศิลป์-เทคโน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนที่ ๑ วิทย์ - คณิต
                                             แผนที่ ๒ ศิลป์ - ภาษา
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนที่ ๑ วิทย์ - คณิต
                                             แผนที่ ๒ ศิลป์ - ภาษา
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนที่ ๑ วิทย์ - คณิต
                                             แผนที่ ๒ ทวิศึกษา