คณะผู้บริหาร

นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวดาริกา สลัดกลาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ