กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิจิตรา เกื้อธนสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดาริกา สลัดกลาง
ครู คศ.2

นางสาวสุธารัตน์ รัตนโคตร
ครูผู้ช่วย