กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธารัตน์ รัตนโคตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดาริกา สลัดกลาง
ครู คศ.3

นายรัตนพล สาแก่งทราย
ครูผู้ช่วย