กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดาริกา สลัดกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธารัตน์ รัตนโคตร
ครู คศ.1