กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนิยม จันอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอธิคม แสงพรมชาลี
ครู คศ.1

ประพันธ์พงษ์ สามารถ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Prapanpongtop@gmail.com