กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิยม จันอ่อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบึงกาฬ ทองคำ
ครู คศ.3

นางสมสมัย คำภูษา
ครู คศ.2

นายอธิคม แสงพรมชาลี
ครูผู้ช่วย