กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมสมัย คำภูษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิยม จันอ่อน
ครู คศ.2

นายอธิคม แสงพรมชาลี
ครู คศ.1

ประพันธ์พงษ์ สามารถ
ครูผู้ช่วย