กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุพาภร มหัทธนธีรนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฤทัยรัตน์ จันอ่อน
ครู คศ.3

นายกิตติศักดิ์ ชาไมล์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา คำขาย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐสุดา น้อยอาษา
ครู คศ.1

นางสาวสัตตบุษย์ โพธิรุท
ครู คศ.1

นางสาวพงษ์ลดา กองพิลา
พนักงานราชการ

นางสาวประไพพิมพ์ บังบัวบาน
ครูผู้ช่วย