กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุพาภร มหัทธนธีรนันต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฤทัยรัตน์ จันอ่อน
ครู คศ.2

นางสาวมยุรี คำสิงห์
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ ชาไมล์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา คำขาย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐสุดา น้อยอาษา
ครู คศ.1