กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุพาภร มหัทธนธีรนันต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฤทัยรัตน์ จันอ่อน
ครู คศ.2

นางสาวมยุรี คำสิงห์
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ ชาไมล์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา คำขาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐสุดา น้อยอาษา
ครูผู้ช่วย