กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิสิษฐ์ โพธิืนักขา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนครไทย คำเพชรดี
ครู คศ.3

นายชรินทร์ ยามดี
ครูผู้ช่วย