กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิสิษฐ์ โพธิ์นักขา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชรินทร์ ยามดี
ครู คศ.1

นายอนุชา คำแดง
ครู คศ.2

นายอธิวัฒน์ สุริยะ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0638780310