กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิเชียร หมื่นศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอนุกูล เจริญท้าว
ครู คศ.1