กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิเชียร หมื่นศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุกูล เจริญท้าว
ครู คศ.1