กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายยุทธนา ไชยราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : love.bb-@hotmail.com

นายสรพงษ์ เชยโพธิ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : Chaypho9@gmail.com

นางสาวเครือวัลย์ จันแดง
ครู คศ.1
อีเมล์ : kruawanjandang@gmail.com