กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายยุทธนา ไชยราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสรพงษ์ เชยโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเครือวัลย์ จันแดง
ครูผู้ช่วย