กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายยุทธนา ไชยราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสรพงษ์ เชยโพธิ์
ครู คศ.1

นางสาวเครือวัลย์ จันแดง
ครู คศ.1