กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสัตตบุษย์ โพธิรุท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพงษ์ลดา กองพิลา
พนักงานราชการ

นางสาววรรณรัตน์ แก้วฝ่าย
ครูผู้ช่วย