กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววรรณรัตน์ แก้วฝ่าย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ