กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพนิดา เทพคนดี
ครู คศ.3

นายอิสระพงศ์ ซาระวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิณห์นิภา มีจินดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสินีนาฏย์ โพสาวัง
ครูผู้ช่วย