กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายไพฑูรย์ อินธิจักร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพนิดา เทพคนดี
ครู คศ.3

นางปิยะนุช เสถา
ครู คศ.1

นายอิสระพงศ์ ซาระวงศ์
ครูผู้ช่วย